TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
Myyntisaagan ASIAKKAIDEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖT

 

Myyntisaaga Oy

(Y-tunnus: 2560389-5)

Ylistönmäentie 31 B,

40500 Jyväskylä

 

(Jäljempänä ”Myyntisaaga”)

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Myyntisaaga käsittelee yritysasiakkaidensa edustajien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja yritysasiakkaille suunnattujen palveluiden tuottamisen sekä asiakkuuden tai muun vastaavan suhteen hoitamisen ja ylläpidon ja muiden vastaavien, tässä tietosuojaselosteessa täsmennettyjen tehtävien tarkoituksiin. Myyntisaaga toimii rekisterinpitäjänä näille henkilötiedoille.

Rekisterinpitäjänä Myyntisaaga on vastuussa henkilötiedoistasi sekä niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Myyntisaagalle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi Myyntisaaga kerää rekisterinpitäjänä toimiessaan henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Myyntisaagan taikka Myyntisaagan puolesta toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että sähköiset palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin tai yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimia, emmekä vastaa näiden kolmansien tarjoamien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai näiden palveluiden sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden kolmansien osapuolten palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1 Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Susanna Piilonen

c/o Myyntisaaga Oy

Puhelin: 0451168696

Sähköposti: susanna.piilonen@myyntisaaga.fi

 

2 Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ja tarkoitukset

Myyntisaagan yritysasiakkaiden edustajien ja yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan seuraavista oikeudellisista perusteista:

 • Olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn soveltuvan lainsäädännön mukaisesti;
 • Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Myyntisaagaa velvoittavan lainsäädännön velvoitteen toteuttamiseksi;
 • Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Myyntisaagan ja sinun tai edustamasi organisaation välisen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi, tai asiakassuhteen tai muun sitä vastaavan suhteen tarkoituksia varten, jolloin henkilötietojen käsittelyn peruste on Myyntisaagan tai kolmannen (kuten nykyisten tai tulevien liiketoimintakumppaneiden, toimittajien tai asiakkaiden) oikeutettu etu edellyttäen, ettei rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tätä oikeutettua etua. Oikeutettu etu voi olla ennen kaikkea:
  • Tilaturvallisuuden tai tietoturvallisuuden varmistaminen; Myyntisaagan omaisuuden suojaaminen; mahdollisten väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen;
  • Asiakassuhteen tai siihen verrattavan suhteen hoitaminen ja kehittäminen;
  • Suoramarkkinointi;
  • Muut oikeutetut liiketoimintatarkoitukset, kuten Myyntisaagan palveluiden kehittäminen.

Henkilötietoja käsitellään ennen kaikkea seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation palveluiden toimittaminen, sekä tähän liittyvien velvoitteiden toteuttaminen;
 • Laskutus ja laskutuksen oikeellisuuden seuraaminen;
 • Asiakkuuden tai muun vastaavan suhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun sekä asiakasviestinnän toteuttaminen;
 • Palvelu- ja tuotetarjonnan sekä asiakaspalvelun kehittäminen esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla.
 • Analysointi ja tilastointi liiketoiminnan tarkoituksiin;
 • Markkinointi ja mainonta, mukaan lukien kohdennettu markkinointi ja suoramarkkinointi mutta vain lainsäädännön sallimissa rajoissa tai suostumuksellasi;
 • Lakisääteisten maksujen hoitaminen;
 • Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi kameravalvonnan tai muun teknisen valvonnan avulla.

Henkilötietojen toimittaminen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu osittain rekisteröidyn ja Myyntisaagan taikka rekisteröidyn edustaman organisaation ja rekisterinpitäjän välillä solmittuun sopimukseen. Solmiessaan sopimuksia itsensä tai edustamansa organisaation puolesta, sekä sopimussuhteen jatkuessa ja palveluiden toimittamisen yhteydessä, rekisteröity on velvollinen antamaan Myyntisaagan tiettyjä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää Myyntisaagaa hoitamasta sopimusvelvoitteitaan tai muita velvoitteita tai sitoumuksiaan, mikä voi johtaa siihen, ettei rekisteröity tai tämän edustama organisaatio voi solmia sopimusta tai tehdä tilausta, taikka ettei jo tilattua palvelua voida toimittaa. Edellä mainittu ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa tietojen toimittaminen tai tietojen tietynlainen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

3 Myyntisaagan käsittelemät henkilötiedot

Myyntisaaga voi käsitellä seuraavia, asiakassuhteen hoitamisen ja muiden ilmoitettujen käyttötarkoitusten vuoksi välttämättömiä henkilötietoja:

Perustiedot, kuten

 • Nimi;
 • Yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
 • Rekisteröidyn työnantajaa ja/tai rekisteröidyn asemaa organisaatiossa koskevat tiedot, kuten titteli, työtehtävät tai toimenkuva.

Asiakassuhdetta tai muuta vastaavaa suhdetta koskevat tiedot, kuten

 • Laskutusta koskevat tiedot;
 • Rekisteröidyn ja Myyntisaagan välistä yhteydenpitoa koskevat tiedot (puhelutallenteet ja yhteydenottoja koskevat tiedot, kuten tiedot soitetuista ja vastaanotetuista puheluista sekä näiden ajoista sekä kohteita koskevat tiedot, jotka saattavat sisältää henkilötietoja);
 • Suoramarkkinointikieltoja koskevat tiedot.

Lisäksi edellä mainittujen tietojen muutostiedot.

 

4 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta, esimerkiksi sopimuksen solmimisen, tilausten tekemisen tai laskutuksen yhteydessä. Asiakassuhteen jatkuessa ja tilattujen palveluiden toimittamisen yhteydessä rekisteröityä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään myös muilla tavoin, esimerkiksi erinäisissä asiakaspalvelutilanteissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:lta.

 

5 Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Myyntisaaga voi siirtää tai luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä dokumentissa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi alla täsmennetyllä tavalla.

Myyntisaaga voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, joita Myyntisaaga on näille osoittanut. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen. Siirtäessään henkilötietoja Myyntisaaga on mm. sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain sovittujen palveluiden tuottamiseen, mutta ei muihin tarkoituksiin.

Lisäksi voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli Myyntisaaga myy liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voi rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

6 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Myyntisaaga säilyttää henkilötietoja vähintään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamisessa, kuten sopimukseen perustuvien rekisterinpitäjien velvoitteiden täyttämisessä tai asiakaspalvelun tuottamisessa. Henkilötietojen säilytysaika määritellään seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Myyntisaagan oikeutetun edun voidaan perustellusti katsoa olevan voimassa. Oikeutetun edun voimassaolo määritellään esimerkiksi rekisteröidyn ja Myyntisaagan välisen yhteydenpidon perusteella. Tyypillisesti henkilötietojen säilytysaika on sidottu rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation ja Myyntisaagan välisen sopimuksen voimassaoloaikaan.
 • Henkilötietoihin saattaa kohdistua myös lakisääteisiä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö edellyttää kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen säilytystä jopa kuuden vuoden ajan.
 • Mikäli rekisteröity on peruuttanut mahdollisen suostumuksensa tai vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, rekisteröidyn tiedot poistetaan, ellei tietojen käsittelylle ole muuta oikeudellista perustetta, tai niiden käsittely tiettyihin tarkoituksiin lopetetaan.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

 

7 Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksiasi suhteessa Myyntisaagaan niiltä osin, kuin Myyntisaaga toimii rekisterinpitäjänä tiedoillesi.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Myyntisaagalta vahvistus siitä, käsitteleekö Myyntisaaga häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Myyntisaagan hänestä käsittelemät tiedot. Myyntisaaga voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.
 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Myyntisaagan hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Myyntisaagan hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Myyntisaagaa velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Myyntisaagaa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Myyntisaagalla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot.
 • Käsittelyn rajoittaminen: Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa Myyntisaagalla on velvollisuus rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada Myyntisaagalta Myyntisaagan hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Myyntisaagan estämättä.
 • Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustusoikeus soveltuu tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu Myyntisaagan oikeutettuun etuun, ja Myyntisaagalla on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole voi huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voit tarkastaa ja oikaista tietojasi tai toimittaa tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn rajoittamista tai suoramarkkinoinnin kieltämistä koskevan pyynnön Myyntisaagalle kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Myyntisaaga ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Myyntisaagan henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.

 

8 Lopuksi

Myyntisaaga pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyntisaaga ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Myyntisaaga kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.